Algemene voorwaarden versie 2016.07.03

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op huurovereenkomsten tussen “Correct Carrental B.V.”, ook handelend onder de naam “G en G autoverhuur”, als verhuurder en huurder van een voertuig.

1) De partijen;

Verhuurder verhuurt voor de vermelde periode het motorrijtuig, vermeldt in het contract, aan de huurder. Deze voorwaarden vormen één geheel met het contract. In plaats van huurder worden ook de chauffeurs begrepen.

2) De staat van het motorrijtuig;

De huurder verklaart dat het motorrijtuig motorisch, plaatwerk en verf in goede staat verkeert en voorzien is van autopapieren, accessoires, reserverwiel met bijbehorend gereedschap. Eventuele afwijkingen worden vermeld in het cascorapport. De auto zal in dezelfde staat worden geretourneerd behoudens normale slijtage.

3) Schades en bestuurders;

Alle schade, diefstal, vernieling, inbraak, etc. hoe dan ook ontstaan is voor rekening van de huurder indien huurder schuld heeft aan het ongeval en/of schade niet te verhalen is op de tegenpartij, inclusief de huur voor de periode dat het motorrijtuig in reparatie is of tot het wordt vrijgegeven door de autoriteiten.

 1. Indien de chauffeur geregistreerd staat op het contract tot maximaal de hoogte van de borg
 2. Indien de chauffeur niet geregistreerd staat op het contract, maar wel 2 jaar of langer in het bezit is van een geldig rijbewijs dan is alleen de schade aan derden (W.A.) gedekt, de casco schade is voor rekening van de huurder.
 3. Indien de chauffeur niet geregistreerd staat op het contract en korter dan 2 jaar in het bezit is van een geldig rijbewijs dan is alle schade geheel en onbeperkt voor rekening van de huurder.
 4. Indien de chauffeur in zijn geheel geen geldig rijbewijs heeft dan is alle schade geheel en onbeperkt voor rekening van de huurder.

De verhuurder zal de borg onder zich houden tot het motorrijtuig hersteld is en alle afrekeningen zijn voldaan.

4) Uitsluitingen;

Indien de schade is ontstaan door een of meer van de onderstaande punten, komt de schade geheel en onbeperkt  voor rekening van de huurder inclusief de huur voor de periode dat het motorrijtuig in reparatie is of tot het wordt vrijgegeven door de autoriteiten.

 • Grove schuld, nalatigheid of onoordeelkundig gebruik van het motorrijtuig door de huurder of bestuurder. Indien het motorrijtuig anders dan voor normaal personenvervoer wordt gebruikt (snelheidswedstrijden, toer met snelheidselement, vervoer van zware goederen, gevaarlijk of illegaal gebruik).
 • Andere schade dan van buitenaf inwerkend op het motorrijtuig.
 • Indien de schade is ontstaan in het Christoffelpark, onverharde wegen of de vlakte van Hato. Tevens zal de hulp voor technische problemen en de sleepdienst binnen deze plaatsen komen te vervallen.
 • Schade ontstaan door het negeren van waarschuwingslampjes en/of temperatuur-, olie- of andere meters.
 • Schade ontstaan of verergerd door het doorrijden met een kokende motor of een motor zonder voldoende olie.
 • Schade aan of verlies van goederen of letsel aan personen die zich bevinden in het motorrijtuig.
 • Indien de chauffeur onrechtmatig of zonder machtiging van de verhuurder het motorrijtuig bestuurt.
 • Schades die de wettelijke aansprakelijkheidssom (Naf 150.000,- zegge Honderdvijfigduizend Nederlandse Antilliaanse Courant) te boven gaan.
 • Indien de huurder bij schade geen Forensys rapport (telefoon 199) kan overleggen of de huurder zich uitlaat over de schuldvraag.
 • Indien de huurder diefstal van het motorrijtuig of delen hiervan niet onmiddelijk meldt bij de autoriteiten of hiervan geen origineel procesverbaal kan overleggen.
 • Indien de chauffeur onder invloed was van drank, drugs, medicijnen of anderszins in een staat verkeerde, waarin aangenomen kan worden dat die de rijvaardigheid negatief beinvloedt of in strijd is met de wet.
 • Schade ontstaan ten gevolge van het zich bezig houden met andere zaken dan het besturen van het voertuig waaronder texting en andere bezigheden op mobiele telefoon o.i.d.

In geval van een ongeval / aanrijding is de huurder verplicht:

 1. de verhuurder meteen op de hoogte te stellen en de “Road Service” te bellen, nummer 199;
 2. indien nodig , de verkeerspolitie te waarschuwen ( telefoon 911)
 3. daarna instructies van de verhuurder op te volgen, zoals het overleggen van getuigenverklaringen en/of andere bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben;
 4. ten alle tijde binnen 24 uur, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier van de “Road Service” bij verhuurder in te leveren of anderszins tijdig ter hand te stellen;
 5. zich van erkenning van schuld in welke vorm ook te onthouden
 6. het voertuig nooit achter te laten dan na behoorlijke gebruikmaking van alle veiligheidsvoorzieningen tegen ongevallen, diefstal en inbraak die aan en in het voertuig zijn aangebracht.
 7. De verhuurder en eventueel door haar aan te wijzen personen alle gevraagde medewerking tot verweer tegen aanspraken van derden of ter verkrijging van schadevergoeding van derden te verlenen en alle in verband met het ongeval door huurder/bestuurder ontvangen of aan deze betekende documenten en brieven etc. aan verhuurder af te geven.

Indien de auto moet worden weggesleept, eerst verhuurder bellen, indien verhuurder niet bereikbaar is, dient men de wegenwacht te bellen

5) Bijzondere voorwaarde;

Het eigen risico bij schade, diefstal, etc ontstaan bij Bapor Kibra (Seaquarium, Mambo, Wet & Wild, Cabana, etc.) is twee (2) maal de borg.

6) Brandstof;

Het motorrijtuig dient te worden geretourneerd met dezelfde brandstofstand als waarmee deze is meegenomen, huurder weet dat indien de benzinestand lager is dat hiervoor een bedrag in rekening wordt gebracht (minimaal Naf 15,-) dat aanzienlijk hoger is dan de kosten van het tanken. Er dient alleen super-benzine getankt te worden(geel bij de pomp).
Als de benzinemeter een tankinhoud aangeeft van ¼ is het aan te raden om te gaan tanken. De kwaliteit van de benzine is redelijk slecht, dus de tank nooit helemaal leegrijden svp.

7) Beveiligen;

Bij het verlaten van het voertuig dient het afgesloten te worden en dienen alle veiligheidsmaatregelen in werking te worden gesteld. Het motorrijtuig dient ’s-nachts binnen een afgesloten terrein te worden gestald.

In de auto bevindt zich een anti-diefstal klem; deze moet ten alle tijden gebruikt worden.
Indien de auto wordt geleverd met een startonderbreker dient de huurder ervoor te zorgen dat deze niet nat wordt. Bij verlies of waterschade wordt Naf 150,- in rekening gebracht.

8) Storingen, pech etc.;

Bij storing of pech dient de technische dienst of de verhuurder zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gebracht. Zelf opgeloste storingen aan het motorrijtuig kunnen niet in rekening worden gebracht bij de verhuurder. Sleepkosten door een andere dan het sleepbedrijf van de verhuurder worden nimmer vergoed.

Huurder dient verhuurder alle medewerking te verlenen om een storing op te lossen. Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschades.

De huurder dient er voor te zorgen dat geregeld water- en oliepeil alsmede de bandenspanning wordt gecontroleerd, dat in overleg met de huurder de verhuurder de gelegenheid krijgt de auto een onderhoudsbeurt te geven, reparaties te laten doen en de jaarlijkse keuring te laten verrichten . Bij schade door nalatigheid hiervan zijn de kosten voor de huurder.

9) Banden;

Het wisselen en repareren van een lekke band dient door de huurder te worden verricht. Wordt de auto met een of meer lekke banden ingeleverd dan wordt per band Naf 15,- in rekening gebracht. Indien er schade aan de banden wordt toegebracht of wordt bespoedigd  (bijvoorbeeld door te hoge of te lage druk of doorrijden met een lekke band), zullen de beschadigde banden op kosten van de huurder vervangen worden voor nieuwe banden.

10) Betaling en ingang contract;

De huur dient bij vooruitbetaling te worden voldaan. De borgsom kan nimmer dienen als vooruitbetaling van de huur. Indien het motorrijtuig later wordt opgehaald dan afgesproken dan gaat de huur in vanaf het afgesproken moment.

Indien de huur voldaan is middels een credit-card, worden 5% administratiekosten over de in rekening gebrachte huur en/of opeisbare borg aan de huurder in rekening gebracht. De vooruitbetaling van de huur en de borg strekt tot betaling van het verschuldigde huurbedrag, tot vergoeding van het eigen risico en tot betaling van alle andere kosten waartoe de huurder gehouden is. De borg terzake van het eigen risico wordt pas verrekend zodra het voertuig is teruggebracht bij verhuurder. Verhuurder is te allen tijde, zowel bij het aangaan van de huur als ook bij een eventuele verlenging hiervan, gerechtigd tot een betalingszekerheid of het verkrijgen van een opdracht tot betaling per creditcard van huurder op eerste verzoek. Een dergelijke autorisatie is niet herroepbaar.

11) Retourneren;

Het motorrijtuig dient schoon te worden geretourneerd. Is het motorrijtuig niet schoon, dan zal Naf 15,- in rekening worden gebracht. Bij een zwaar vervuild interieur zal een professioneel schoonmaakbedrijf de schoonmaak verzorgen, deze kosten bedragen Naf 125,- en zijn voor rekening van de huurder.

Bij het retourneren van het motorrijtuig binnen de huurtermijn, wordt geen restitutie gegeven. Uitzonderingen zijn van toepassing,

Het motorrijtuig dient te worden geretourneerd op de datum en tijd zoals is aangegeven in het contract, als huurder het motorrijtuig op een ander moment wenst te retourneren dan dient dit vooraf met verhuurder te worden overeengekomen.

Indien het motorrijtuig later terug wordt gebracht dan gereserveerd en betaald, wordt Naf 21,- (US$ 12.-) in rekening gebracht voor het eerste uur of deel daarvan en indien het motorrijtuig nog later terug gebracht wordt, zal een hele dag in rekening worden gebracht. Indien het motorrijtuig 8 uur na het verstrijken van de huurperiode niet terug is, zal er aangifte gedaan worden bij de autoriteiten.

Indien is overeengekomen dat de verhuurder, na inlevering van de auto, zal worden weggebracht, dient de huurder zich exact aan de overeengekomen tijd, zoals vermeld op het huurcontract, te houden. Wordt de auto eerder of later teruggebracht, is de verhuurder niet verplicht de huurder weg te brengen en dient de huurder zelf voor vervoer te zorgen.

12) Niet leveren, terughalen of vorderen;

De verhuurder heeft te alle tijde het recht om het motorrijtuig terug te vorderen of te halen zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst. Indien deze terugvordering gebeurt wegens hetgeen vermeld onder “Uitsluitingen”, zullen kosten in rekening worden gebracht. Huurder dient alles in het werk te stellen dat de verhuurder terstond over het motorrijtuig en de sleutels kan beschikken. Huurder geeft verhuurder reeds nu voor alsdan toestemming om de terreinen of gebouwen te betreden waar het motorrijtuig zich bevind of nodig is om het motorrijtuig terug te vorderen. De verhuurder heeft geen leveringsplicht.

De huurder heeft indien verder rijden met het gehuurde voertuig onmogelijk is, ten gevolge van een defect aan het voertuig slechts recht op vervangend vervoer , indien er binnen het bedrijf een andere auto beschikbaar is. Andere kosten of (gevolg) schade worden niet vergoed. In alle andere gevallen waarbij verder rijden onmogelijk is, heeft de huurder geen recht op vervangend vervoer en volgt restitutie.
Voor schade aan lading, hoe dan ook ontstaan, is verhuurder nimmer aansprakelijk. Huurder, ook indien deze een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt geacht van zijn mogelijke schade een eigen verzekering af te sluiten.
De huurder heeft recht op vervangend vervoer (indien beschikbaar) of restitutie over de reeds betaalde huur, indien de huurder niet schuldig is bevonden in geval van een aanrijding.

13) Juridisch;

Het motorrijtuig dient bestuurd te worden conform de geldende wetten, verordeningen of aanwijzingen van de autoriteiten. Bij overtredingen zijn de kosten en gevolgen voor rekening van de huurder.Zowel de huurder als de bestuurders van het motorrijtuig zijn allen hoofdelijk aansprakelijk. Eventuele incassokosten en wettelijke rentes (2% per maand) zijn voor rekening van de huurder.Alle beslissingsbevoegdheid ligt bij de verhuurder. In het geval van een dispuut zal het gerecht in eerste aanleg van de Nederlandse Antillen als bevoegde rechterlijke macht worden aangewezen.